Chính sách sử dụng điện lạnh ngoài giờ như thế nào?/ What is the electricity fee for air conditioners after business hours?

Chính sách sử dụng điện lạnh ngoài giờ như thế nào?/ What is the electricity fee for air conditioners after business hours?

(English Below) 

CirCO áp dụng mức tính phí điện ngoài giờ mới dành cho địa điểm đối với các hợp đồng mới kể từ 1/11/2021 như sau:
  • Văn phòng riêng: áp dụng mức tính phí 150,000 đồng/giờ (áp dụng tại Đông Du & Điện Biên Phủ)

Văn phòng nguyên lầu: áp dụng mức tính phí 600,000 đồng/giờ, tối thiểu 2 giờ (áp dụng tại Điện Biên Phủ.CirCO applies the new site-specific overtime electricity charges for new contracts as of November 1, 2021 as follows:

  • Private office: charge 150,000 VND/hour (applied at Dong Du & Dien Bien Phu)

  • Full-floor office: charge 600,000 VND/hour, minimum 2 hours (applicable at Dien Bien Phu.)