Dịch vụ internet tiêu chuẩn là gì? / What is Standard Internet service?

Dịch vụ internet tiêu chuẩn là gì? / What is Standard Internet service?

(English below) 


CirCO cung cấp miễn phí Dịch vụ internet tiêu chuẩn cho tất cả thành viên đang làm việc tại đây thông qua kết nối có dây hoặc không dây. Dịch vụ internet tiêu chuẩn chia sẻ băng thông cho toàn bộ thành viên để sử dụng internet ở mức độ sử dụng cơ bản và không chiếm băng thông lớn như: check mail, luớt web, sử dụng các dịch vụ trên internet, giải trí… Vì đây là kết nối internet chia sẻ, CirCO có thể tạm ngưng cung cấp kết nối mạng cho các thiết bị sử dụng băng thông lớn, gây mất tính ổn định chung của hệ thống.

Trong trường hợp khách hàng có nhu cầu sử dụng băng thông lớn, như hosting các dịch vụ internet, upload/download file dữ liệu lớn, khách hàng có thể cân nhắc sử dụng Dịch vụ băng thông cố định (có tính phí) được cung cấp và quản lý bởi cirCO và các đối tác, nhà cung cấp ISP.
CirCO provides free Standard Internet Service to all members who are working here via wired or wireless connection. Standard internet service shares bandwidth for all members to use the internet at a basic level of use and does not take up large bandwidth such as: checking mail, surfing the web, using services on the internet, entertainment... Because this is a shared internet connection, CirCO may temporarily stop providing network connectivity to devices that use high bandwidth, causing general instability of the system.


In case customers have large bandwidth usage needs, such as hosting internet services, uploading/downloading large data files, customers can consider using the Fixed Bandwidth Service (chargeable) provided and managed by cirCO and its partners, ISP providers.