Vấn đề an ninh của cirCO đối với nơi làm việc / How does cirCO keep my workplace safe?

Vấn đề an ninh của cirCO đối với nơi làm việc / How does cirCO keep my workplace safe?

(English Below) 
CirCO cung cấp dịch vụ bảo vệ, cũng như hệ thống camera được lắp đặt trong và ngoài tòa nhà với sự giám sát 24/7, đảm bảo việc an toàn về vấn đề tài sản cũng như con người. Việc ra vào tòa nhà được kiểm soát chặt chẽ, chỉ có khách hàng thành viên có thẻ từ thang máy được cung cấp bởi cirCO mới có thể ra vào tòa nhà. 
---
CirCO provides 24/7 security services. Cameras installed in and out of the building to ensure the protection of our Members, their employees, and the confidential information that is handled within our spaces. Access to the building is strictly controlled, only members have proper access privileges.